Accem es una ONG que trabaja con personas refugiadas, migrantes y en situación o riesgo de exclusi...
Idioma
Cercador
ACCEM
  • Web
  • Imágenes
  • Noticias
  • Vídeos

Xarxa d'Observació Participativa i Cooperativa


Els observatoris són dispositius de recollida de dades que ens permeten conèixer les necessitats, situació, recursos i composició social dels refugiats i immigrants en els territoris on funcionen.

 

Les dades recollides ens permeten analitzar la situació socioeconòmica de la zona, fer diagnòstics i desenvolupar línies d'actuació per aconseguir, a la llarga, la inserció socioeducativa i laboral de refugiats i immigrants, així com afavorir el desenvolupament territorial.

 

Aquests dispositius funcionen a través d'estructures de partenariat amb diverses institucions, organitzacions i entitats presents a la zona d'actuació. El disseny de les eines que constitueixen els observatoris i l'acompanyament tècnic i metodològic és realitzat pel Departament de Metodologia i Tecnologies de la Informació Aplicada a les Ciències Humanes i Socials de la Universitat Franche-Comté de Besançon (França).

 

Actualment, treballem en els següents Observatoris:

 

ODINA: Observatorio Permanente de la Inmigración en Asturias.


OPASI: Observatorio Permanente de Sigüenza (Guadalajara).

 

OPEGU: Observatorio Permanente de Guadalajara.

 

GOL: Observatorio de León-Grupo de Observación de León.

 

OPIG: Observatorio Permanente de la Inmigración en Girona.

 

OPIS: Observatorio Permanente de la Inmigración en Sevilla.Dispositiu d'Observació Participativa i Avaluació Cooperativa per a la Integració dels Migrants (DOPIM)

 

A més del treball local de cadascun dels observatoris d’Accem, des de 2006 està en funcionament el Dispositiu d'Observació Participativa i Avaluació Cooperativa per a la Integració dels Migrants (DOPIM).

 

El DOPIM neix amb la voluntat d'esdevenir un espai de cooperació i participació entre entitats del tercer sector, institucions públiques i agents socials, que permeti analitzar i obtenir coneixement sobre la situació socioeconòmica dels migrants per, alhora, planificar i desenvolupar accions conjuntes que afavoreixin la inserció del col·lectiu a tots els nivells en les societats d'acollida, des de l'òptica del desenvolupament local, comunitari i sostenible.

 

La localització i posada en marxa del DOPIM s'ha dut a terme en territoris en què Accem compta amb experiència en el desenvolupament de processos de treball en xarxa amb altres entitats i institucions, des d'una perspectiva d'investigació-acció.

 

El 2007 va arrencar la Xarxa DOPIM Accem, una Xarxa d'Observatoris promoguts i desenvolupats per Accem en el marc d'aquest projecte. La seva finalitat és establir processos de coordinació i transferència de metodologies i bones pràctiques entre els diversos dispositius d'observació del programa.

 

La metodologia de treball gira al voltant de tres eixos:

 

1- Millor coneixement de les persones migrants i del context d'acollida: identificació de les necessitats a través del seguiment i avaluació de les intervencions realitzades amb el col·lectiu.

 

2- Millor coneixement de les respostes dels actors de la comunitat: l'objectiu és adaptar l'oferta a les demandes i així optimitzar recursos i accions.

 

3- Situar el context socioeconòmic d'actuació: situar les necessitats de la comunitat migrant en relació amb la comunitat autòctona.

 

En el seu desenvolupament, el DOPIM ha travessat 5 fases, que exposem a continuació sintèticament:

 

1- Mobilització i construcció d'un partenariat voluntari d'entitats i institucions vinculades directament o transversalment en la intervenció amb el col·lectiu de migrants i que operen en els diversos territoris d'implementació del projecte. Inicialment, aquest partenariat s'ha estructurat en cada territori en un Grup Operatiu d'Observació.

 

2- Desenvolupament i acompanyament als diferents grups operatius, per a la posada en marxa de les eines del dispositiu. L'acompanyament tècnic extern per al disseny i desenvolupament de les eines ha estat realitzat pel Centre MTI @ SHS de la Universitat Franche-Comté de Besançon (França), especialitzat en l'aplicació a les ciències socials i humanes de metodologies i tecnologies de la informació . Les eines han estat instal·lades en cadascuna de les entitats que integren els grups operatius, amb la formació corresponent per al seu ús. Són les següents:

 

Eina  1- Acompanyament diagnòstic i avaluació (programa informàtic PRAGMA): permet conèixer les necessitats, construir els perfils i tipologies del col·lectiu, i avaluar l'impacte de les accions, a partir del diagnòstic i intervenció que realitzarà cada entitat.

 

Eina 2- Repertori d'Actors i Accions per a la Integració: s’hi estructura la informació relativa als recursos comunitaris existents en cada territori, al costat de les accions proposades per les diverses entitats. Està estructurat per camps, àrees d'intervenció i serveis.

 

Eina 3- Sistemes d'Informació Territorial (base de dades i indicadors contextuals): es desenvolupa a partir d'una vintena d'indicadors estratègics, subministrats per fonts externes com el Padró o l'Institut Nacional d'Estadística. Permet situar els diagnòstics locals i tipologies de necessitats del col·lectiu en el context del territori.

 

3- Recollida de la informació subministrada per cada entitat i diagnòstic quantitatiu i qualitatiu a partir de l'intercanvi de totes les observacions realitzades per les entitats membres dels grups operatius.

 

4- Posada en marxa de Tallers d'Actuació per aprofundir en els diagnòstics efectuats per poder dissenyar les accions específiques a realitzar en relació a les necessitats detectades. Aquests tallers s'han articulat en un Grup d'Animació. Han estat els següents:

 

Taller d'Educació: relatiu a la situació socioeducativa de l'alumnat immigrant i les seves famílies en la comunitat educativa d'acollida.

 

Taller d'Acompanyament Socioeconòmic: relatiu a l'enfortiment dels processos de formació i inserció laboral dels migrants des d'una perspectiva oberta cap al conjunt de la població aturada.

 

Taller de Precarietat i Exclusió: relatiu a les situacions de precarietat i exclusió vinculades a la immigració en àmbits com el gènere, l'habitatge, la situació administrativa o la salut.

 

5- Difusió dels resultats de les accions dels diversos dispositius d'observació. Amb aquesta finalitat s'organitzen seminaris i jornades de presentació a les zones d'execució del projecte.

 

L'organització dels observatoris ha inclòs:

 

- Grup Operatiu d'Observació: format pels tècnics que en cada Observatori
  actuen directament amb les persones ateses, els socis i que participen de manera
  activa en la gestió de les eines i en la recollida d'informació
.

 

- Grup de Referents Tècnics: constituït pels tècnics de referència de cada
  Observatori; es tracta del personal més experimentat en la utilització de les
  eines. Progressivament ha evolucionat fins a comptar amb representants de
  tots els Observatoris
.

 

- Referent Tècnic: la seva principal funció és la de fer l'acompanyament dels
  tècnics durant la posada en marxa, manteniment i ús de les eines
.

 

Coordinador de la Xarxa del Dispositiu i Referent Estratègic: amb les
  funcions de coordinar a la Xarxa d'Observatoris d’Accem, supervisar els processos
  de treball dels diversos Observatoris, validar els materials elaborats i acompanyar
  estratègicament als diversos dispositius quan sorgeixin dificultats
.

 

Grup de Pilotatge: format pels representants institucionals dels Observatoris.
  Integrat per un representant de la Universitat de Besançon, la directora i el
  sotsdirector d’Accem, el coordinador dels observatoris, el referent tècnic i els
  responsables territorials implicats
.

 

- Xarxa de Coordinadors Territorials: responsables de territoris de Accem
  on existeixen dispositius d'observació, amb la funció de reflexionar col·lectivament
  i de forma regular sobre el treball dels observatoris


El pilar fonamental de l'assessorament tècnic i metodològic el continua constituint la Universitat Franche-Comté de Besançon.
 Documentos

 

Cartel con información general de los Observatorios >>